POLEĆ E4M
Darmowy Hosting
Jeśli brałeś udział w jednej z olimpiad wymienionych w załączniku możesz zostać zwolniony z egzaminu maturalnego z przedmiotu, który był na olimpiadzie. Laureaci i finaliści są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty.

Lista olimpiad

Materiał jescze nie dostępny do pobrania. Material not available for download.Materiał jescze nie dostępny do pobrania. Material not available for download.
Pobierz harmonogram
egzaminów maturalnych
Pobierz program
Dodaj komentarz
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej egzamin maturalny z języka nowożytnego ulega zmianie. Nowa forma matury pisemnej z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym obowiązuje uczniów liceów ogólnokształcących przystępujących do w/w egzaminów w roku szkolnym 2014/2015 i uczniów techników od roku szkolnego 2015/2016. Egzamin ustny z języka nowożytnego pozostaje bez zmian. Zapoznaj się szczegółowo ze strukturą poszczególnych egzaminów.
Nowa forma egzaminu pisemnego
Egzamin na poziomie podstawowym
Egzamin na poziomie rozszerzonym
Egzamin ustny
Egzamin ustny informacje
HARMONOGRAM EGZAMINÓW MATURALNYCH W ROKU 2015

UWAGA! INFORMACJE DOSTĘPNE BĘDĄ PO ICH PUBLIKACJI PRZEZ CKE.

Egzamin pisemny z języka angielskiego na poziomie podstawowym, rozszerzonym i egzamin dla klas dwujęzycznych jest zaplanowany na  .......................

Egzamin na poziomie podstawowym rozpocznie się o .................... i przewidziane jest 120 minut na jego ukończenie. Oczywiście abiturient nie jest zobowiązany do przebywania w sali egzaminacyjnej do końca egzaminu. Jeśli uważa, że odpowiedzi są kompletne i satysfakcjonujące może opuścić salę wcześniej.

Egzaminy pisemne na poziomie rozszerzonym i egzamin dla klas dwujęzycznych powinny się odbyć o godzinie .... zgodnie z harmonogramem. Na ukończenie egzaminu na poziomie rozszerzonym przewidziane jest 150 minut, a w klasach dwujęzycznych czas ten wynosi 180 minut. Abiturienci mają do


Część ustna egzaminu maturalnego przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych i zaplanowana na jest w terminach pomiędzy ........... Na Szczegółowy kalendarz ustnych egzaminów maturalnych wyznaczają szkolne komisje egzaminacyjne.

Dodatkowe terminy pisemnych matur wyznaczono na dni .................  czerwca.


Pisemne egzaminy poprawkowe przeprowadzone będą ..............., ustne poprawkowe pomiędzy .....................
English 4 Matura                           2014 © All rights reserved.   Wszystkie prawa zastrzeżone.       
Design by TM
Image courtesy of Ambro / Pong / Maggie Smith / adamr / graur codrin / photostock / stockimages /Marcus / Grand Cochrane / Stuart Miles / smokedsalmon / Markuso / digitalart  / farconville / dream designs / phanlop88 /artur84/ imagerymajestic / Nutdanai / KROMKRATHOG/  jannoon028 / Victor Habbick / arztsamui / James Baker / vichie81/ Vichaya Kiatying Angsyle /steelamohan / Arvind Balaraman / blackstock  /Jeroen van Oostrom/ Boykung/ Master isolated images/ Jomphong/ nongpimmy / David Castillo Dominici / Idea  go/ blackstock/ Salvatore Vuono / ddpavumba / xedos4 / arztsamui  / pandpstock001  / pal2iyawit  /  Serge Bertasius Photography   FreeDigitalPhotos.net
My special thanks
Źródło: CKE
OLIMPIADY
Image courtesy of Scotthan / FreeDigitalPhotos.net

Termin

Rozpoczęcie godzina 9.00

Rozpoczęcie godzina 14:00
     maj - poniedziałek
język polski - pp*
wiedza o tańcu - pp
wiedza o tańcu - pr*
     maj - wtorek
matematyka - pp
język łaciński i kultura antyczna - pp
język łaciński i kultura antyczna - pr
     maj - środa
język angielski - pp
język angielski - pr
język angielski dla klas dwujęzycznych
     maj - czwartek
język polski - pr
fizyka i astronomia - pp
fizyka i astronomia - pr
     maj - piątek
matematyka - pr
wiedza o społeczeństwie - pp
wiedza o społeczeństwie - pr
 
   12 maj - poniedziałek
biologia - pp
biologia - pr
filozofia - pp
filozofia - pr
   13 maj  - wtorek
język niemiecki - pp
język niemiecki - pr
język niemiecki dla klas dwujęzycznych
   14 maj - środa
geografia - pp
geografia - pr
historia muzyki - pp
historia muzyki - pr
   15 maj - czwartek
język rosyjski - pp
język rosyjski - pr
język rosyjski dla klas dwujęzycznych
   16 maj - piątek
chemia - pp
chemia - pr
historia sztuki - pp
historia sztuki - pr
 
   19 maj - poniedziałek
język francuski - pp
język francuski - pr
język francuski dla klas dwujęzycznych
   20 maj - wtorek
informatyka - pp
informatyka - pr
historia - pp
historia - pr
   21 maj - środa
język hiszpański - pp
język hiszpański - pr
język hiszpański dla klas dwujęzycznych
   22 maj - czwartek
język włoski - pp
język włoski - pr
język włoski dla klas dwujęzycznych
  

   23 maj - piątek
język mniejszości narodowych - pp
język kaszubski - pp
język kaszubski - pr
język łemkowski - pp
język łemkowski - pr

język mniejszości narodowych - pr

  godz. 9:00 - matematyka w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych**
  godz. 10:35  - historia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych**
  godz. 12:10 - geografia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych**
  godz. 13:45 - biologia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych**
  godz. 15:20 - chemia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych**
  godz. 16:55 - fizyka i astronomia w języku obcym dla absolwentów klas  
                             dwujęzycznych**
*pp - poziom podstawowy
*pr - poziom rozszerzony

**Dodatkowe zadania egzaminacyjne w jêzyku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki mog¹ rozwi¹zywaæ absolwenci klas dwujêzycznych, w których przedmioty te by³y nauczane w jêzyku obcym nowo¿ytnym.