POLEĆ E4M
Darmowy Hosting
Opis egzaminu

Egzamin ustny z języka angielskiego składa się z trzech zadań i sprawdza umiejętność posługiwania się językiem obcym w mowie. Nie ma podziału na poziom podstawowy i rozszerzony. Po wejściu do sali zdający losuje zestaw egzaminacyjny i siada przed komisją. Nie przewidziano czasu na zapoznanie się ze wszystkimi zadaniami przed rozpoczęciem egzaminu ustnego. Przed każdym zadaniem zdający ma chwilę na zaznajomienie się z treścią zadania. Zdający nie może korzystać z żadnych pomocy dydaktycznych, słowników, leksykonów itp.
Egzamin trwa około 15 minut.Od roku szkolnego 2014/2015
wprowadzono drobne zmiany w egzaminie polegające na zamianie czasu między zadaniem pierwszym i drugim. Na pierwsze zadanie - rozmowa z ogrywaniem ról - przeznaczone jest obecnie                4 minuty (były 3 minuty); na drugie - opis ilustracji i odpowiedź na 3 pytania - abiturient musi zmieścić się w czasie      3 minut (były 4 minuty). Rodzaje zadań i przebieg egzaminu nie ulega zmianie.

Celem części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego jest ocena sprawności mówienia, rozumianej jako kompetencja komunikacyjna zdającego. Zakres wiadomości i umiejętności sprawdzanych w tej części egzaminu jest określony w standardach wymagań egzaminacyjnych.

Egzamin ma formę rozmowy zdającego z osobą egzaminującą, obserwowanej przez drugiego nauczyciela, który nie bierze aktywnego udziału w rozmowie. Zestaw egzaminacyjny składa się z trzech zadań i zawiera polecenia w języku polskim do zadań 1 i 3 oraz materiał ikonograficzny do zadań 2 i 3. Losowanie zestawu trwa około 1 minuty.

Rodzaje zadań


Rozmowa wstępna

Jest to początkowy etap egzaminu mający na celu uaktywnić osobę zdającą i wprowadzić ją do właściwej fazy egzaminu. Egzaminujący zadaje kilka pytań najczęściej związanych z codziennym życiem oraz zainteresowaniami zdającego. Pytania znajdują się w zestawie egzaminującego i nie są znane zdającemu. Rozmowa z reguły trwa około     2 minut. Kliknij w obrazek powyżej lub ten link, aby przejść do sekcji i uzyskać szczegółowe informacje.


Zadanie 1. Odgrywanie ról


Na zadanie pierwsze przeznaczone jest około 4 minuty wliczając 30 sekund jakie abiturient ma na przygotowanie. Rozmowa prowadzona jest z uwzględnieniem czterech podanych informacji i odnosi się w znacznej mierze do sytuacji, które odpowiadają  doświadczeniom życiowym zdającego bądź opisują sytuacje, w jakich mógłby się on znaleźć w przyszłości. W tym zadaniu ważną rzeczą jest, aby zdający rozwinął swoją wypowiedź w stopniu zadowalającym, jak również reagował w sposób właściwy na wypowiedzi egzaminującego. Jest to forma dialogu, więc słuchanie i stosowna reakcja na komunikaty są istotne.  Kliknij w obrazek powyżej lub ten link, aby przejść do sekcji i uzyskać szczegółowe informacje.


Zadanie 2. Rozmowa na podstawie ilustracji

W części drugiej zdający najpierw krótko opisuje ilustrację umieszczoną w zestawie, a następnie udziela odpowiedzi na dwa pytania z czterech pytań, które znajdują się wyłącznie w zestawie egzaminującego. Pytania te dotyczą opinii zdającego na temat przedstawionej ilustracji lub dotyczą bezpośrednio jego samego. Czas przeznaczony na to zadanie to 3 minuty.  Kliknij w obrazek powyżej lub ten link, aby przejść do sekcji i uzyskać szczegółowe informacje.Zadanie 3. Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego

Aby przygotować się do tego zadania zdający ma około 1 minuty. Zadaniem zdającego jest zapoznanie się z materiałem stymulującym i wybranie elementu, który jego zdaniem najlepiej spełnia warunki postawione w zadaniu. Zdający uzasadnia swój wybór i argumentuje odrzucenie pozostałych, które jego zdaniem nie są wystarczające lub nie spełniają postawionego w zadaniu warunku. Następnie odpowiada krótko (w jednym zdaniu) na dwa pytanie postawione przez egzaminującego. Czas przeznaczony na to zadanie to maksymalnie 5 minut. Kliknij w obrazek powyżej lub ten link, aby przejść do sekcji i uzyskać szczegółowe informacje.Czas trwania egzaminu

Przygotowanie: zapoznanie się z treścią przed każdym zadaniem
Egzamin: około 15 minut


Punktacja

Oceny części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego dokonują członkowie przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego, przyznając punkty zgodnie z kryteriami oceniania egzaminu ustnego. Za zadania 1 - 3 można otrzymać max. 12 punktów, po 4 punkty za każde zadanie. Dodatkowo każda wypowiedź jest oceniana w następujących kryteriach (maksymalnie 18 punktów):

1) Sprawność komunikacyjna
: od 0 do 6 punktów, oceniana w każdym zadaniu osobno.

2)  Zakres struktur leksykalno-gramatycznych: od 0 do 4 punktów, oceniany w całej wypowiedzi zdającego.

3) poprawność struktur leksykalno-gramatycznych: od 0 do 4 punktów, oceniana w całej wypowiedzi zdającego.

4) Wymowa: od 0 do 2 punktów, oceniana w całej wypowiedzi zdającego.

5) Płynność wypowiedzi: od 0 do 2 punktów, oceniana w całej wypowiedzi zdającego.


Maksymalna liczna punktów, którą można uzyskać na egzaminie ustnym wynosi 30.
Pobierz materiał w formacie PDF. Download a PDF file.Pobierz materiał w formacie PDF. Download a PDF file.
Pobierz plik
Pobierz program
Egzamin ustny z języka angielskiego
English 4 Matura                           2014 © All rights reserved.   Wszystkie prawa zastrzeżone.       
Design by TM
Image courtesy of Ambro / Pong / Maggie Smith / adamr / graur codrin / photostock / stockimages /Marcus / Grand Cochrane / Stuart Miles / smokedsalmon / Markuso / digitalart  / farconville / dream designs / phanlop88 /artur84/ imagerymajestic / Nutdanai / KROMKRATHOG/  jannoon028 / Victor Habbick / arztsamui / James Baker / vichie81/ Vichaya Kiatying Angsyle /steelamohan / Arvind Balaraman / blackstock  /Jeroen van Oostrom/ Boykung/ Master isolated images/ Jomphong/ nongpimmy / David Castillo Dominici / Idea  go/ blackstock/ Salvatore Vuono / ddpavumba / xedos4 / arztsamui  / pandpstock001  / pal2iyawit  /  Serge Bertasius Photography   FreeDigitalPhotos.net
My special thanks
Kliknij, aby przejść do sekcji rozmowa wstępnaKliknij, aby przejść do sekcji rozmowa wstępna
Kliknij, aby przejść do sekcji odgrywanie rólKliknij, aby przejść do sekcji odgrywanie ról
Kliknij, aby przejść do sekcji rozmowa na podstawie ilustracjiKliknij, aby przejść do sekcji rozmowa na podstawie ilustracji
Kliknij, aby przejść do sekcji rozmowa na podstawie materiału stymulującegoKliknij, aby przejść do sekcji rozmowa na podstawie materiału stymulującego
Image courtesy of Pong / FreeDigitalPhotos.net
Źródło: CKE
Szczegółowe kryteria oceny egzaminu ustnego znajdziesz w informatorze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.