POLEĆ E4M
Darmowy Hosting
Present Simple
Czasu teraźniejszego prostego używamy do opisania następujących czynności i stanów:
The Present Simple Tense is used to describe the following actions and states:

1. Czynności powtarzające się i rutynowe w ogólnie pojętej teraźniejszości.
    Repeated actions and routines in the present.
Tom plays football regularly.
Tom grywa w piłkę nożną regularnie.

He practises in a local club three times a week.
On ćwiczy w lokalnym klubie trzy razy w tygodniu.

His team competes against other teams every Saturday.
Jego drużyna grywa z innymi drużynami w każdą sobotę.
Other examples:      I am a vegetarian and I only eat vegetables.                      Tim always gets up at 7 o'clock in the morning.
Inne przykłady:         Przygotowuje się do egzaminów maturalnych.                 Tomek pracuje ciężko nad nowymi projektami.
2. Czynności nawykowe i preferencje.
    Habitual actions and preferences.
Other examples:      I am a vegetarian and I only eat vegetables.         Beth fancies watching comedies, but she hates horrors.
Inne przykłady:         Jestem wegetarianką i jadam tylko warzywa.       Beth lubi oglądąć komedie, ale nienawidzi horrorów.
Mary and John drink a lot of coffee at work.
Mary i John piją dużo kawy w pracy.

They always go to their favourite café at lunchtime.
W tej chwili oni malują swoją sypialnię.

Mary prefers a white coffee, but John loves a black one.
Mary woli kawę z mlekiem, ale John uwielbia czarną kawę, 
3. Czynności lub stany stałe.
     Temporary actions or states.
Mary is working as a waitress this month.
(It is her temporary job.)
Maria pracuje jako kelnerka w tym miesiącu.
(To jest jej tymczasowa praca.)

She is taking over Sandra who is in hospital at the moment.
Ona zastępuje Sandrę, która przebywa w tej chwili w szpitalu.

Only this weekend, the restaurant is offering huge discounts.
Tylko w ten weekend restauracja oferuje ogromne zniżki.
Other examples:  Mary is living with their friends until she finds somewhere. She is hiring a car to get to work.
Inne przykłady:     Maria mieszka z przyjaciółmi, aż znajdzie coś własnego. Ona wynajmuje samochód, aby dotrzeć do pracy.
4. Zmiany i trwające procesy, aby podkreślić ich ciągłość.
    Changes and lasting processes to express their continuity.
The world is undergoing massive changes.
Na świecie zachodzą ogromne zmiany.

The population of the world is increasing rapidly.
Populacja świata gwałtownie rośnie.

The climate is getting hotter and hotter.
Klimat staje się coraz cieplejszy.
Other examples:  More and more people are becoming poor these days.                Your English is improving.
Inne przykłady:    Coraz więcej jest biednych ludzi w dzisiejszych czasach.               Twój angielski się polepsza.
5. Czynności powtarzające się zbyt często powodujące zażenowanie lub irytację (negatywne emocje).
     Actions happening too often causing embarrassment or irritation (negative emotions).
You are constantly being late for work.
If you don’t stop, you’ll be fired.
Ciągle spóźniasz się do pracy.
Jeśli nie przestaniesz, zostaniesz zwolniony.

I am always losing my keys. I should be more careful.
Zawszę gubię moje klucze. Powinienem być ostrożniejszy.
He is continually making the same mistake. It drives me crazy.
On bez przerwy popełnia ten sam błąd. To doprowadza mnie
do szaleństwa.
Other examples:  John is forever complaining. He’s never satisfied.                   She is always cheating on her exams.
Inne przykłady:    Jan zawsze się skarży. On nigdy nie jest zadowolony.              Ona zawsze ściąga na egzaminach.
Time expressions:
always, forever, constantly, continually
6. Zachowania lub stany odbiegające od normalnych lub ogólnie przyjętych.
     Behaviour or states different from typical.
Peter is going mad today. (He is usually a calm person.)
Piotrek jest dziś bardzo zdenerwowany.
(On jest zazwyczaj opanowaną osobą.)

Sandra is being very generous.
(It’s strange as she always counts every penny.)
Sandra jest bardzo hojna.
(To jest dziwne, gdyż zawsze liczy każdego pensa.)

We are working from 8 to 4 this week.
(Normally, we work from 9 to 5.)
Pracujemy od 8 do 4 w tym tygodniu.
Normalnie pracujemy od 9 do 5.
7. Czynności zaplanowane w przyszłości.
     Future arrangements.
Tom and Ann are flying to Oslo next week.
(They’ve already bought tickets.)
Tomek i Ania lecą do Oslo w następnym tygodniu.
(Oni już kupili bilety.)

George is taking his GCSE exam in English tomorrow.
Grzegorz jutro przystępuję do egzaminu maturalnego
z języka angielskiego.

I am going to the cinema with my friends tonight.
(We’ve already decided.)
Idę dziś wieczorem do kina z moimi przyjaciółmi.
(My już zdecydowaliśmy.)
Other examples:  We are having a large reception to celebrate our 15th wedding anniversary in two months.                   
Inne przykłady:    Za dwa miesiące urządzamy wielkie przyjęcie z okazji naszej piętnastej rocznicy ślubu.
Time expressions:
tomorrow, next Sunday, in two days, in a week's time, soon
English 4 Matura                           2014 © All rights reserved.   Wszystkie prawa zastrzeżone.       
Design by TM
Image courtesy of Ambro / Pong / Maggie Smith / adamr / graur codrin / photostock / stockimages /Marcus / Grand Cochrane / Stuart Miles / smokedsalmon / Markuso / digitalart  / farconville / dream designs / phanlop88 /artur84/ imagerymajestic / Nutdanai / KROMKRATHOG/  jannoon028 / Victor Habbick / arztsamui / James Baker / vichie81/ Vichaya Kiatying Angsyle /steelamohan / Arvind Balaraman / blackstock  /Jeroen van Oostrom/ Boykung/ Master isolated images/ Jomphong/ nongpimmy / David Castillo Dominici / Idea  go/ blackstock/ Salvatore Vuono / ddpavumba / xedos4 / arztsamui  / pandpstock001  / pal2iyawit  /  Serge Bertasius Photography   FreeDigitalPhotos.net
My special thanks