POLEĆ E4M
Darmowy Hosting
ROZPRAWKA WYRAŻAJĄCA OPINIĘ

Najważniejszych rzeczy w życiu nie można kupić za pieniądze. Napisz rozprawkę wyrażającą Twoja opinię na ten temat.


Uwaga: jeśli praca będzie zawierać więcej niż 300 słów, otrzymasz za jej kompozycję 0 punktów.WSTĘP DO ROZPRAWKI

Have you ever considered being your own boss? - Bezpośrednie odniesienie się do czytelnika.
Czy kiedykolwiek myślałeś, aby zostać własnym szefem?

Have you ever wondered what the world would be like without computers?
Pytanie retoryczne: Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się jaki byłby świat bez komputerów?

As Aristotle has it, "Without friends no one would choose to live, though he had all other goods".

Cytat: Jak mówi Arystoteles "Nie da się żyć bez przyjaciół, nawet jeśli ma się wszystko inne". 

Neil Amstrong once said: “One small step for a man, but giant leap for mankind”.
Cytat: Neil Amstrong kiedyś powiedział: „Mały krok dla człowieka, ale wielki skok dla ludzkości” 

Some scientists believe that there will be no diseases that can be cured in the future.
-
Odniesienie do niezwykłej sytuacji/stwierdzenia.
Niektórzy naukowcy twierdzą, że nie będzie chorób, których nie da się uleczyć w przyszłości.


WYRAŻENIE WŁASNEJ OPINII

I am of the opinion that .../It is my belief that .../I am convinced that .../ I am inclined to believe that ...
/ I agree/disagree / As far as I am concerned
Jestem zdania, że .../Wierzę, że ../Jestem przekonany, że .../Jestem skłonny uwierzyć, że ... Zgadzam się/nie zgadzam się, .../O ile mi wiadomo.


WYMIENIANIE ARGUMENTÓW

To begin with/To start with/In the first place/Firstly/At first/First of all.
Na początek/Po pierwsze/Przede wszystkim.

Moreover/furthermore/What is more/In addition to this/Besides/Apart from this.
Ponadto/Co więcej/W dodatku/Oprócz tego.

Secondly/Thirdly/Finally/Last but not least
Po drugie/Po trzecie/Na koniec/Wreszcie


PREZENTACJA ARGUMENTÓW

The major/main/important advantage in favour of .... is ....
  
Znaczącą/główną/ważną zaletą przemawiającą za ... jest ....

One of the most significant drawbacks/disadvantages of .... is  ...
Jedną z najbardziej znaczących wad ... jest ...

One point of view in favour of/against ... is ...
Jednym z punktów widzenia popierającym/odrzucającym ... jest ...

A negative/positive aspect of ... is ...
Negatywnym/pozytywnym aspektem ... jest ...

Another/A further/Additional benefit/drawback of ...
Kolejną/Następną/Dodatkową zaletą/wadą ...

Another very convincing argument/point in favour of/against ... is ...
Kolejnym bardzo przekonującym argumentem za/przeciw ... jest ...

A further common criticism of ... is ....
Kolejna ogólnie przyjętą krytyką .... jest ...

Opponents of ... argue/claim that ...
Przeciwnicy ... spierają się/twierdzą, że ...

Some/Many people are convinced that ...
Niektórzy/Wiele osób jest przekonanych, że ....

Scientists/Critics/Experts support/oppose the view that ...
Naukowcy/Krytycy/Eksperci popierają/sprzeciwiają się poglądowi, że ...

It is widely argued/maintained that ...
Jest kwestią sporną/często utrzymuje się, że ...

Most people advocate the view that ...
Większość ludzi publicznie popiera pogląd, że...


PODAWANIE PRZYKŁADÓW/PRZYCZYN I SKUTKÓW

For example/instance - Na przykład
Such as/Including - Takich jak/Wliczając
In particular/Namely/Especially - W szczególności/Mianowicie/Zwłaszcza
Thus/Therefore/For this reason/As a result ...
W ten sposób/Przez to/Z tego powodu/W wyniku tego ...
Because/Since/For - Ponieważ (najmniej formalnym zwrotem jest because)

WPROWADZANIE KONTRASTU

On the other hand ... - Z drugiej strony ...
Contrary to the arguments stated above ... / In contast ...
W przeciwieństwie do argumentów podanych powyżej ...
In spite of/despite the fact that ... - Pomino/Pomino faktu, że ...
Although/Even though/Regardless of the fact that/Whereas ....
Chociaż/Nawet jeśli/Bez względu na fakt, że/Podczas, gdy ... 
Nevertheless/Nonetheless/However/Still/Yet
Niemniej jednak/Pomimo/Jednakże/Mimo to/Lecz

INNE PRZYDATNE ZWROTY

In fact/Actually/In effect
- Faktycznie/Rzeczywiście/ W praktyce
In general/Generally/As a rule/By and large/In most cases
Ogólnie/Z reguły/Ogólnie rzecz biorąc/W większości przypadków
Clearly/Obviously/Indeed/Needless to say
Jasno/Oczywiście/Rzeczywiście/Nie trzeba nadmieniać, gdyż jest to oczywiste


PODSUMOWANIE WYPOWIEDZI

To conclude/To sum up/In conclusion/All in all/On the whole/Taking everything into consideration
/all thing considered -
Kończąc/Podsumowując/ Wyciągając wnioski/W sumie/Ogólnie rzecz biorąc
/Biorąc wszystko pod uwagę/Wziąwszy wszystko pod uwagę

POTWIERDZENIE OBRANEGO STANOWISKA

I am of the opinion that .../It is my belief that .../I am convinced that .../ I am inclined to believe that ...
/ I totally agree/disagree that - 
Jestem zdania, że .../Wierzę, że ../Jestem przekonany, że ...
/Jestem skłonny uwierzyć, że .../ Zgadzam się/nie zgadzam się, że ...


Rozprawka wyrażająca opinię  (Opinion essay)

jest formą wypowiedzi pisemnej prezentującą opinię autora na temat poruszanej w niej kwestii. Rozprawka typu opinion essay spotykaną jest wyłącznie na  egzaminie maturalnym z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Celem jej pisania jest wyraźne przedstawienie sądu lub opinii odnoszącej się do prezentowanej sytuacji, zjawiska, stanu, przedmiotu itp., uzasadnienie postawionej tezy i właściwa argumentacja. Należy pamiętać, że w rozprawce typu opinion essay we wstępie i podsumowaniu wyrażamy własną opinię. Natomiast w rozwinięciu w dwóch paragrafach prezentujemy argumenty potwierdzające postawioną tezę, uwzględniając fakt, że główny argument powinien znajdować się w pierwszym paragrafie. Należy również uwzględnić argument strony przeciwnej i podać przykład wraz z uzasadnieniem. Zakończenie jest podsumowaniem argumentacji i ponownym potwierdzeniem naszego stanowiska.

English 4 Matura                           2014 © All rights reserved.   Wszystkie prawa zastrzeżone.       
Design by TM
Image courtesy of Ambro / Pong / Maggie Smith / adamr / graur codrin / photostock / stockimages /Marcus / Grand Cochrane / Stuart Miles / smokedsalmon / Markuso / digitalart  / farconville / dream designs / phanlop88 /artur84/ imagerymajestic / Nutdanai / KROMKRATHOG/  jannoon028 / Victor Habbick / arztsamui / James Baker / vichie81/ Vichaya Kiatying Angsyle /steelamohan / Arvind Balaraman / blackstock  /Jeroen van Oostrom/ Boykung/ Master isolated images/ Jomphong/ nongpimmy / David Castillo Dominici / Idea  go/ blackstock/ Salvatore Vuono / ddpavumba / xedos4 / arztsamui  / pandpstock001  / pal2iyawit  /  Serge Bertasius Photography   FreeDigitalPhotos.net
My special thanks