POLEĆ E4M
Darmowy Hosting
Opis egzaminu

Egzamin ustny z języka angielskiego składa się z trzech zadań i sprawdza umiejętność posługiwania się językiem obcym w mowie. Nie ma podziału na poziom podstawowy i rozszerzony. Po wejściu do sali zdający losuje zestaw egzaminacyjny i siada przed komisją. Nie przewidziano czasu na zapoznanie się ze wszystkimi zadaniami przed rozpoczęciem egzaminu ustnego. Przed każdym zadaniem zdający ma chwilę na zaznajomienie się z treścią zadania. Zdający nie może korzystać z żadnych pomocy dydaktycznych, słowników, leksykonów itp.
Egzamin trwa około 15 minut
.

Celem części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego jest ocena sprawności mówienia, rozumianej jako kompetencja komunikacyjna zdającego. Zakres wiadomości i umiejętności sprawdzanych w tej części egzaminu jest określony w standardach wymagań egzaminacyjnych.

Egzamin ma formę rozmowy zdającego z osobą egzaminującą, obserwowanej przez drugiego nauczyciela, który nie bierze aktywnego udziału w rozmowie. Zestaw egzaminacyjny składa się z trzech zadań i zawiera polecenia w języku polskim do zadań 1 i 3 oraz materiał ikonograficzny do zadań 2 i 3. Losowanie zestawu trwa około 1 minuty.


Rodzaje zadańRozmowa wstępna z egzaminującym

Jest to początkowy etap egzaminu mający na celu uaktywnić osobę zdającą i wprowadzić ją do właściwej fazy egzaminu. Egzaminujący zadaje kilka pytań najczęściej związanych z codziennym życiem oraz zainteresowaniami zdającego. Pytania znajdują się w zestawie egzaminującego i nie są znane zdającemu. Rozmowa z reguły trwa około 2 minut.


Zadanie 1. Odgrywanie ról

Na zadanie pierwsze przeznaczone jest około 3 minuty wliczając 30 sekund jakie abiturient ma na przygotowanie. Rozmowa prowadzona jest z uwzględnieniem czterech podanych informacji i odnosi się w znacznej mierze do sytuacji, które odpowiadają  doświadczeniom życiowym zdającego bądź opisują sytuacje, w jakich mógłby się on znaleźć w przyszłości. W tym zadaniu ważną rzeczą jest, aby zdający rozwinął swoją wypowiedź w stopniu zadowalającym, jak również reagował w sposób właściwy na wypowiedzi egzaminującego. Jest to forma dialogu, więc słuchanie i stosowna reakcja na komunikaty są istotne.


Zadanie 2. Rozmowa na podstawie ilustracji

W części drugiej zdający najpierw krótko opisuje ilustrację umieszczoną w zestawie, a następnie udziela odpowiedzi na dwa pytania z czterech pytań, które znajdują się wyłącznie w zestawie egzaminującego. Pytania te dotyczą opinii zdającego na temat przedstawionej ilustracji lub dotyczą bezpośrednio jego samego. Czas przeznaczony na to zadanie to 4 minuty.


Zadanie 3. Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego

Aby przygotować się do tego zadania zdający ma około 1 minuty. Zadaniem zdającego jest zapoznanie się z materiałem stymulującym i wybranie elementu, który jego zdaniem najlepiej spełnia warunki postawione w zadaniu. Zdający uzasadnia swój wybór i argumentuje odrzucenie pozostałych, które jego zdaniem nie są wystarczające lub nie spełniają postawionego w zadaniu warunku. Następnie odpowiada krótko (w jednym zdaniu) na dwa pytanie postawione przez egzaminującego.
Czas

Przygotowanie: zapoznanie się z treścią przed każdym zadaniem
Egzamin: około 15 minut


Punktacja

Oceny części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego dokonują członkowie przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego, przyznając punkty zgodnie z kryteriami oceniania egzaminu ustnego. Każda wypowiedź jest oceniana w następujących kryteriach:

1) Sprawność komunikacyjna
: od 0 do 6 punktów, oceniana w każdym zadaniu osobno (maksymalnie18 punktów).

2)  Zakres struktur leksykalno-gramatycznych: od 0 do 4 punktów, oceniany w całej wypowiedzi zdającego.

3) poprawność struktur leksykalno-gramatycznych: od 0 do 4 punktów, oceniana w całej wypowiedzi zdającego.

4) Wymowa: od 0 do 2 punktów, oceniana w całej wypowiedzi zdającego

5) Płynność wypowiedzi: od 0 do 2 punktów, oceniana w całej wypowiedzi zdającego


Źródło: CKE
Zadanie 3 - Rozmowa na podstawie materiału stymulującego
English 4 Matura                           2014 © All rights reserved.   Wszystkie prawa zastrzeżone.       
Design by TM
Image courtesy of Ambro / Pong / Maggie Smith / adamr / graur codrin / photostock / stockimages /Marcus / Grand Cochrane / Stuart Miles / smokedsalmon / Markuso / digitalart  / farconville / dream designs / phanlop88 /artur84/ imagerymajestic / Nutdanai / KROMKRATHOG/  jannoon028 / Victor Habbick / arztsamui / James Baker / vichie81/ Vichaya Kiatying Angsyle /steelamohan / Arvind Balaraman / blackstock  /Jeroen van Oostrom/ Boykung/ Master isolated images/ Jomphong/ nongpimmy / David Castillo Dominici / Idea  go/ blackstock/ Salvatore Vuono / ddpavumba / xedos4 / arztsamui  / pandpstock001  / pal2iyawit  /  Serge Bertasius Photography   FreeDigitalPhotos.net
My special thanks
Image courtesy of Pong / FreeDigitalPhotos.net