Darmowy Hosting
Egzamin ustny z języka angielskiego
w klasach dwujęzycznych
Rodzaje zadań


Rozmowa wstępna

Egzaminujący zadaje zdającemu pytania związane z jego życiem i zainteresowaniami. Lista pytań do wyboru zamieszczona jest wyłącznie w zestawie dla egzaminującego. Celem rozmowy jest umożliwienie zdającemu oswojenia się z sytuacją egzaminacyjną. Rozmowa wstępna trwa około 1 minuty.


Zadanie 1. Odpowiedzi na trzy pytania odnoszące się do materiału stymulującego

Zadanie pierwsze składa się z trzech części: a, b, c. W każdej z części a i b zdający formułuje około jednominutową wypowiedź dotyczącą jednego z dwóch zdjęć zamieszczonych w zestawie.  W części c zdający formułuje około dwuminutową wypowiedź dotyczącą obu zdjęć zamieszczonych w zestawie. Zagadnienie, którego dotyczy wypowiedź w każdej części zadania pierwszego, jest wskazywane przez egzaminującego w formie pytania lub polecenia do omówienia; jest ono również wydrukowane w zestawie dla zdającego. Na zadanie pierwsze przeznaczone jest maksymalnie 4 minuty.

1a: 1 minuta 1b: 1 minuta 1c: 2 minuty


Zadanie 2. Prezentacja na podany temat oraz odpowiedzi na trzy pytania

Zadanie drugie składa się z dwóch części: a, b.

W części a zdający wygłasza około trzyminutową prezentację na temat podany w zestawie egzaminacyjnym. W prezentacji zdający musi dogłębnie omówić temat w odniesieniu do trzech aspektów wskazanych w poleceniu. Polecenie jest sformułowane w języku polskim. Zdający ma około 2 minut na przygotowanie prezentacji.

W części b zdający odpowiada na trzy pytania postawione przez egzaminującego. Pytania są związane z tematyką prezentacji i zamieszczone wyłącznie w zestawie dla egzaminującego. Zdający powinien udzielać rozwiniętych, pogłębionych odpowiedzi. W trakcie odpowiedzi udzielanych przez zdającego egzaminujący co najmniej dwukrotnie inicjuje rozmowę, np. poprzez poproszenie o dodatkowe wyjaśnienia, zachęcenie do pogłębienia wybranych aspektów odpowiedzi. Na udzielenie pełnych odpowiedzi na 3 pytania zdający ma około 5 minut. Na zadanie drugie przeznaczone jest maksymalnie 4 minuty.

2a: 5 minut (wliczając czas na przygotowanie wypowiedzi) 2b: 5 minut


Przygotowanie:
zapoznanie się z treścią przed każdym zadaniem
Egzamin: około 15 minut wliczając czynności egzaminacyjne - losowanie zestawu
Pobierz materiał w formacie PDF. Download a PDF file.Pobierz materiał w formacie PDF. Download a PDF file.
English 4 Matura                                 2014 - 2018 © All rights reserved.   Wszystkie prawa zastrzeżone.       
Design by TM
Image courtesy of Ambro / Pong / Maggie Smith / adamr / graur codrin / photostock / stockimages /Marcus / Grand Cochrane / Stuart Miles / smokedsalmon / Markuso / digitalart  / farconville / dream designs / phanlop88 /artur84/ imagerymajestic / Nutdanai / KROMKRATHOG/  jannoon028 / Victor Habbick / arztsamui / James Baker / vichie81/ Vichaya Kiatying Angsyle /steelamohan / Arvind Balaraman / blackstock  /Jeroen van Oostrom/ Boykung/ Master isolated images/ Jomphong/ nongpimmy / David Castillo Dominici / Idea  go/ blackstock/ Salvatore Vuono / ddpavumba / xedos4 / arztsamui  / pandpstock001  / pal2iyawit  /  Serge Bertasius Photography / chanpipat / kongsky  / chanpipat  FreeDigitalPhotos.net
Positive SSL
Kliknij, aby przejść do sekcji rozmowa wstępnaKliknij, aby przejść do sekcji rozmowa wstępna
Kliknij, aby przejść do sekcji rozmowa na podstawie ilustracjiKliknij, aby przejść do sekcji rozmowa na podstawie ilustracji
Kliknij, aby przejść do sekcji rozmowa na podstawie materiału stymulującegoKliknij, aby przejść do sekcji rozmowa na podstawie materiału stymulującego
Image courtesy of stockimages / FreeDigitalPhotos.net
Źródło: CKE
Szczegółowe kryteria oceny egzaminu ustnego znajdziesz w informatorze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Opis egzaminu

Egzamin ustny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym składa się z dwóch zadań i rozmowy wstępnej. Celem części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym jest ocena sprawności mówienia, rozumianej jako kompetencja komunikacyjna zdającego, w zakresie tworzenia dłuższych, wieloaspektowych wypowiedzi ustnych, reagowania językowego w różnorodnych, także złożonych, sytuacjach oraz przetwarzania tekstów i materiałów ikonograficznych. Po wejściu do sali zdający losuje zestaw egzaminacyjny i siada przed komisją. Nie przewidziano czasu na zapoznanie się ze wszystkimi zadaniami przed rozpoczęciem egzaminu ustnego. Przed każdym zadaniem zdający ma chwilę na zaznajomienie się z treścią zadania. Zdający nie może korzystać z żadnych pomocy dydaktycznych, słowników, leksykonów itp.


Egzamin trwa około 15 minut
.


Egzamin ma formę rozmowy zdającego z osobą egzaminującą, obserwowanej przez drugiego nauczyciela, który nie bierze aktywnego udziału w rozmowie. Zestaw egzaminacyjny składa się z dwóch zadań i zawiera materiał ikonograficzny i pytania w języku obcym do zadania 1. oraz polecenie w języku polskim do zadania 2.
Punktacja

Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia na egzaminie ustnym na poziomie dwujęzycznym wynosi 30 pkt. Egzaminu uważa się za zdany, gdy zdający uzyska przynajmniej 30% punktów, a więc 9 pkt.

Oceny wypowiedzi zdającego w części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym dokonują członkowie zespołu przedmiotowego, przyznając punkty zgodnie ze skalą oceniania egzaminu ustnego. Każda wypowiedź jest oceniana pod względem:  zgodności wypowiedzi zdającego z poleceniami oraz umiejętności językowych. 


Ocena zgodności wypowiedzi zdającego z poleceniem
jest dokonywana osobno dla:
• wypowiedzi w zadaniu 1. (od 0 do 6 punktów)
• prezentacji w zadaniu 2. (od 0 do 4 punktów)
• odpowiedzi na pytania w zadaniu 2. (od 0 do 4 punktów).

Ogółem za zgodność wypowiedzi z poleceniami zdający może uzyskać maksymalnie 14 punktów.


Ocena umiejętności językowych
dokonywana jest dla całej wypowiedzi zdającego, począwszy od rozmowy wstępnej. W ocenie zakresu i poprawności struktur leksykalno- gramatycznych bierze się pod uwagę ich zróżnicowanie i poprawność oraz wpływ ewentualnych błędów językowych na komunikację. W ocenie wymowy i płynności wypowiedzi bierze się pod uwagę poprawność wymowy w zakresie pojedynczych dźwięków i/lub akcentowania i/lub intonacji oraz ogólną płynność wypowiedzi.

Ogółem za umiejętności językowe zdający może uzyskać maksymalnie 16 punktów.