CZASY GRAMATYCZNE

Zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasach:

Present Simple, Present Continuous, Present Perfect,                        Present Perfect Continuous, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Future Simple, Future Continuous, Future Simple in the Past

Poziom rozszerzony dodatkowo:

Past Perfect Continuous;
Future Perfect, Future Perfect Continuous, Future Perfect in the Past


IMIESŁOWY CZYNNY I BIERNY

KONSTRUKCJE BEZOKOLICZNIKOWE I GERUNDIALNE


ZDANIA ROZKAZUJĄCE
   
ZDANIA Z PODMIOTAMI  "it" i "there"
   
QUSTION TAGS

ZDANIA Z DWOMA DOPEŁNIENIAMI

STRONA BIERNA
       
Present Simple, Present Perfect
Past Simple, Past Perfect
Future Simple

Poziom rozszerzony dodatkowo

Present Continuous
Past Continuous

MOWA ZALEŻNA

MOWA KOZYTYWNA

have sth done

Poziom rozszerzony dodatkowo

get sth done (informal), have sb to do sth, get sb to do sth


PYTANIA POŚREDNIE

CZASOWNIKI MODALNE

ZDANIA ZŁOŻONE PODMIOTOWE

ZWROTY

I wish, I'd rather, I'd prefer, you'd better, it's high time, if only, I'd sooner, suppose, supposing.

ZDANIA WYKRZYKNIKOWE

INWERSJA
(tylko poziom rozszerzony)

CZĘŚCI MOWY:

Czasowniki: posiłkowe, złożone, bezokolicznik, regularne i nieregularne

Przymiotniki: stopniowanie regularne i nieregularne

Przysłówki: stopniowanie regularne i nieregularne

Zaimki: osobowy, dzierżawczy, wrotny i emfatyczny, wskazujący, pytający,  względny, wzajemny, nieokreślony, bezosobowy

Liczebniki: główne i porządkowe

Przedimki: nieokreślony, określony i zerowy

Przyimki: określające miejsce, kierunek, odległość, czas,  przyimki 
przyczyny, sposobu

Spójniki
ZAKRES MATERIAŁU Z GRAMATYKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO
NA POZIOMIE PODSTAWOWYM I ROZSZERZONYM
English 4 Matura                                 2014 - 2018 © All rights reserved.   Wszystkie prawa zastrzeżone.       
Design by TM
Image courtesy of Ambro / Pong / Maggie Smith / adamr / graur codrin / photostock / stockimages /Marcus / Grand Cochrane / Stuart Miles / smokedsalmon / Markuso / digitalart  / farconville / dream designs / phanlop88 /artur84/ imagerymajestic / Nutdanai / KROMKRATHOG/  jannoon028 / Victor Habbick / arztsamui / James Baker / vichie81/ Vichaya Kiatying Angsyle /steelamohan / Arvind Balaraman / blackstock  /Jeroen van Oostrom/ Boykung/ Master isolated images/ Jomphong/ nongpimmy / David Castillo Dominici / Idea  go/ blackstock/ Salvatore Vuono / ddpavumba / xedos4 / arztsamui  / pandpstock001  / pal2iyawit  /  Serge Bertasius Photography / chanpipat / kongsky  / chanpipat  FreeDigitalPhotos.net
Positive SSL
Źródło: CKE
Zakres materiału gramatycznego na egzaminie pisemnym na poziomie podstawowym i roszerzonym różni się. Jak sama nazwa mówi na egzaminie rozszerzonym sprawdzany jest szerszy zakres struktur leksykalno-gramatycznych. Od roku szkolnego 2014/2015 w arkuszu maturalnym na poziomie podstawowym została wprowadzona forma sprawdzająca znajomość środków językowych, która obejmuje ogólną znajomość gramatyki i umiejętność stosowania właściwych struktur w określonych sytuacjach.

Poniżej przedstawiamy zakres zagadnień gramatycznych na poszczególnych poziomach. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając w ikonę obok o nazwie
Gramatyka.