LIST DO REDAKCJI

W czasie pobytu w Londynie znalazłaś/znalazłeś w lokalnej gazecie ciekawy artykuł dotyczący komunikacji interpersonalnej przy pomocy internetu. Napisz list do redakcji, w którym:

• wyrazisz uznanie dla redakcji za wyczerpujący artykuł i poinformujesz dlaczego Twoim
  zdaniem jest on ważny,
• podasz jedną kwestię w artykule, z którą się zgadzasz i poprzesz ją własnym argumentem,
• nie zgodzisz się z jednym z argumentów i uzasadnisz swoją opinię,
• zapytasz o opinie innych czytelników i możliwość opublikowania Twojego listu.


Pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej formy listu. Nie umieszczaj żadnych adresów. Podpisz się jako XYZ. Długość listu powinna wynosić od 120 do 150 słów. Oceniana jest umiejętność przekazania wszystkich informacji (4 punkty), forma (2 punkty), poprawność językow (2 punkty) oraz bogactwo językowe (2 punkty).

Uwaga: jeśli praca będzie zawierać więcej niż 200 słów, otrzymasz za jej formę 0 punktów.

Użyteczne zwrotyROZPOCZYNANIE WYPOWIEDZI

Dear Sir or Madam / Dear Sirs - Szanowni Państwo (nie znamy adresata)
Dear Mr. Smith - Drogi Panie Smith (podajemy same nazwisko)
Dear Editor - Szanowny Panie Redaktorze / Pani RedaktorROZWINIĘCIE WYPOWIEDZI

I have just read your article titled Happy Childhood  in today's edition of Newsweek and would like to congratulate on professional approach to the subject of ...
Właśnie przeczytałem Państwa artykuł w dzisiejszym wydaniu Newsweeka zatytułowany Szczęśliwe Dzieciństwo i chciałbym/chciałabym pogratulować profesjonalnego podejścia do tematu ...

I am writing to draw your attention to the problem of .../bring my conclusions on this matter to your attention/
on behalf of a group of students from our school.

Piszę, aby zwrócić Państwa uwagę na problem … / przedstawić Państwu moje wnioski dotyczące tej sprawy /
w imieniu grupy studentów z naszej szkoły.

I have recently found your editorial/a front-page story/leading article in Time magazine I would like to express my approval/disapproval of .../ support for  ...

Ostatnio znalazłem/znalazłam Pana/Pani edytorial/historię z pierwszej strony/główny artykuł w  magazynie Time i chciałbym/chciałabym wyrazić moją aprobatę/dysaprobatę .../poparcie dla ...


I could not agree more with the opinion that ... / I absolutely agree/dsiagree with .../Unfortunately , I must disagree with your oint of view that  ...
Całkowicie się zgadzam z opinią, że .../ Absolutnie się zgadzam/nie zgadzam, że ... / Niestety, muszę nie zgodzić się z Twoim punktem widzenia dotyczącym ...

In my opinion/view … / I am of the opinion that ... / I feel/believe/presume//tend to think that .../ It seems to me that .../ I am in favour of .../I am convenieced/sure that/ I approve/disapprove of .../I am totally opposed to ...
Moim zdaniem ... / Jestem zdania, że .../czuję/wierzę/przypuszczam/myślę, że .../wydaje mi się, że ... / Popieram .../ Jestem przekonany/przekonana/pewny/pewna, że .../aprobuję/nie aprobuję .../ Jest kompletnie przeciwny/przeciwna ...

Because of/ For this reason/Owing to/Taking into consideration the fact that .. / On the grounds that/Due to the fact that .../...as/for/since ...
Ponieważ .../ Z tego powodu/ Zawdzięczjąc to (z powodu)/Biorąc pod uwagę fakt, że .../ Na podstawie ../ Ze względu an fakt, że/ ... Gdyż/ponieważ (zwroty formalne)...

As a result/consequence ../For this reason .../ Thus/therefore …

W wyniku tego/W konsekwencji .../ Z tego powodu/ W ten sposób/przez to ....


I am curious to know/hear what other readers think about the article.
Jestem ciekawy/chciałbym usłyszeć co sądzą inni czytelnicy o artykule.

I wonder what other people think about ...
Zastanawiam się co inni ludzie sądzą o ....

I hope you will publish my letter in your magazine.
Mam nadzieję, że Państwo opublikują mój list w magazynie.

I hope you will publish more article on this subject/like this.
Mam nadzieję, że opublikują Państwo więcej artykułów na ten temat/takich jak ten.ZAKOŃCZENIE

Thank you in advance for your time. - Z góry dziękuję za poświęcony czas.
Should you have any farther enquiries, please do not hesitate to contact me/feel free to contact me.
W razie dalszych pytań, proszę o kontakt.
I look forward to hearing from you in due course. - Czekam na Państwa odpowiedź w stosownym czasie.
I await your reply/response - Czekam Państwa odpowiedzi.
Yours sincerely - Z poważaniem (jeśli pisaliśmy do osoby używając jego/jej nazwiska, np.: Dear Mr. Smith)
Yours faithfully - Z poważaniem (jeśli nie znamy adresata, np.: Dear Sir or Madam)


List do redakcji  (Letter to the editor)


jest pisany w związku z opublikowanym na łamach gazety artykułem, raportem lub innym tekstem w celu odniesienia się do informacji w nim zawartych i wyraża stosunek emocjonalny osoby piszącej do poruszanej kwestii. List ten ma formę oficjalną dlatego należy pamiętać o zastosowaniu właściwego stylu, wyrażeń i zwrotów. Możemy go rozpocząć używając zwrotów: Dear Editor lub Dear Sir or Madam.
Darmowy Hosting
English 4 Matura                                 2014 - 2018 © All rights reserved.   Wszystkie prawa zastrzeżone.       
Design by TM
Image courtesy of Ambro / Pong / Maggie Smith / adamr / graur codrin / photostock / stockimages /Marcus / Grand Cochrane / Stuart Miles / smokedsalmon / Markuso / digitalart  / farconville / dream designs / phanlop88 /artur84/ imagerymajestic / Nutdanai / KROMKRATHOG/  jannoon028 / Victor Habbick / arztsamui / James Baker / vichie81/ Vichaya Kiatying Angsyle /steelamohan / Arvind Balaraman / blackstock  /Jeroen van Oostrom/ Boykung/ Master isolated images/ Jomphong/ nongpimmy / David Castillo Dominici / Idea  go/ blackstock/ Salvatore Vuono / ddpavumba / xedos4 / arztsamui  / pandpstock001  / pal2iyawit  /  Serge Bertasius Photography / chanpipat / kongsky  / chanpipat  FreeDigitalPhotos.net
Positive SSL