Darmowy Hosting
PAMIĘTAJ!

1.  We wstępie i zakończeniu zastosuj zwroty prezentujące i potwierdzające obrane przez Ciebie stanowisko.

     It is my belief/opinion that... - Moim zadaniem ...
     I believe/I think/I am of the opinion that ... - Wierzę/Sądzę/Jestem zdania, że ...
     It seems/appears to me that ...
-  Wydaje mi się, że ...
     I strongly/fully support the idea that … -
Mocno/w pełni popieram pomysł ...
     I am afraid I cannot agree with the view that ...
- Obawiam się, że nie mogę się zgodzić z poglądem, że ...
    I am inclined to believe that ... - Słaniam się uwierzyć, że ...
     I am in favour of/against ... -  Jest za/przeciwko ...
     As far as I am concerned ... -
O ile mi wiadomo ...
     I could not agree more with that ... - Całkowicie się zgadzam z opinią, że ....
    To my mind/To my way of thinking - Moim zdaniem/Według mojego myślenia ...

   
2.  Rozprawka jest formą oficjalną, więc używaj zwrotów formalnych, pełnych form czasowników posiłkowych oraz 
     strony biernej, np.: It is argued that …/It is a common belief that … 
     Nie stosuj zwrotów potocznych, form skróconych I've , I'm itp. oraz „mocnych zwrotów” tj. I am sure, I know itp.

3.  Każdy akapit w rozwinięciu powinien zawierać zdanie kluczowe, które wprowadza lub podsumowuje jego treść.  
     Kolejne zdania powinny stanowić uzasadnienie głównej myśli i prezentować stosowne argumenty i przykłady.

4.  Sporządź listę argumentów i przykładów przemawiających za Twoją opinią. Wybierz te, które Twoim zdaniem
     najlepiej pasują do kontekstu pracy.


5.  Unikaj używania pospolitych wyrazów. Zastępuj przymiotniki tj. nice, big, small, good, bad bardziej wyszukanymi np.:
       
   nice możemy zastąpić synonimami: outstanding, beautiful, gorgeous, lovely, breath-taking, eye-catching itp.
   big możemy zastąpić  synonimami:  huge, large, enormous, vast, gigantic, specious, tremendous itp.
   small możemy zastąpić synonimami: petite, miniature, minute, diminutive, pocket-sized, undersize itp.
   good możemy zastąpić synonimami: excellent, exceptional, marvelous, superb, superior, great, first-class itp.
   bad możemy zastąpić synonimami: awful, terrible, horrible, unacceptable, unsatisfactory, atrocious, dreadful  itp.

                 Przed użyciem sprawdź dokładne znacznie każdego wyrazu i jego użycie w słowniku.

6.
  Stosuj inewrsję zwłaszcza w okresach warunkowych:

     Should I have an opportunity to be enrolled, I will have a go at it.  
(Type 1 - pierwszy okres warunkowy)
   
     Were this true, I would help her.  
(Type 2 - drugi okres warunkowy)

     Had I been told earlier, I would have reacted differently.  
(Type 3 - trzeci okres warunkowy)

     Rarely does she speak her native language.

     Little did he know that he was going to be dismissed.

     Not only can you play the violin brilliantly, but you also sing well.

     Never have I had such a terrifying experience.

     Under no circumstances can you leave the house.

     On no account will she tell you the lie.

     Such a talented footballer was he that he was nominated to the title
Best European Footballer of the Year.


7.   Używaj formalnych wyrazów wprowadzających i łączących  zdania tj.

      Furthermore/Moreover/Nonetheless/Nevertheless/However/Thus/Therefore/Since/For/As
itp.


8.    Zdania powinny być rozbudowane, twierdzenia uzasadnione i poparte przykładami.

       It often
results in loss of privacy since wherever celebrities go, they are chased by nosy paparazzi or curious fans
       who deliberately may spoil a day.

       Celebrities such as Madonna or Puff Daddy can afford a great deal of things including luxurious cars, fashionable
       clothes and stylish houses .

                                                      
                                                 WYPOWIEDŹ MUSI BYĆ ZGODNA Z TEMATEM PRACY.

Zapoznaj się poniżej ze schematem rozprawki wyrażającej opinię
Rozprawka wyrażająca opinię  (Opinion essay)

jest formą wypowiedzi pisemnej prezentującą opinię autora na temat poruszanej w niej kwestii. Rozprawka typu opinion essay spotykaną jest wyłącznie na  egzaminie maturalnym z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Celem jej pisania jest wyraźne przedstawienie sądu lub opinii odnoszącej się do prezentowanej sytuacji, zjawiska, stanu, przedmiotu itp., uzasadnienie postawionej tezy i właściwa argumentacja. Należy pamiętać, że w rozprawce typu opinion essay we wstępie i podsumowaniu wyrażamy własną opinię. Natomiast w rozwinięciu w oddzielnych paragrafach prezentujemy argumenty potwierdzające postawioną tezę, uwzględniając fakt, że główny argument powinien znajdować się w pierwszym paragrafie. Należy również uwzględnić argumenty strony przeciwnej i podać przykłady wraz z usadnieniami. Zakończenie jest podsumowaniem argumentacji i ponownym potwierdzeniem naszego stanowiska.

English 4 Matura                                 2014 - 2018 © All rights reserved.   Wszystkie prawa zastrzeżone.       
Design by TM
Image courtesy of Ambro / Pong / Maggie Smith / adamr / graur codrin / photostock / stockimages /Marcus / Grand Cochrane / Stuart Miles / smokedsalmon / Markuso / digitalart  / farconville / dream designs / phanlop88 /artur84/ imagerymajestic / Nutdanai / KROMKRATHOG/  jannoon028 / Victor Habbick / arztsamui / James Baker / vichie81/ Vichaya Kiatying Angsyle /steelamohan / Arvind Balaraman / blackstock  /Jeroen van Oostrom/ Boykung/ Master isolated images/ Jomphong/ nongpimmy / David Castillo Dominici / Idea  go/ blackstock/ Salvatore Vuono / ddpavumba / xedos4 / arztsamui  / pandpstock001  / pal2iyawit  /  Serge Bertasius Photography / chanpipat / kongsky  / chanpipat  FreeDigitalPhotos.net
Positive SSL
Zobacz jak wygląda przykładowa rozprawka