Szczegółowe kryteria oceny egzaminu pisemnego znajdziesz w informatorze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Darmowy Hosting
Pobierz materiał w formacie PDF. Download a PDF file.Pobierz materiał w formacie PDF. Download a PDF file.
Pobierz plik
Pobierz program
Nowa forma matury pisemnej z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym obowiązuje uczniów liceów ogólnokształcących przystępujących do w/w egzaminów w roku szkolnym 2014/2015 i uczniów techników od roku szkolnego 2015/2016. Egzamin pisemny z języka angielskiego  na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym może być zdawany wyłącznie jako  przedmiot dodatkowy.
Egzamin ustny
pozostaje bez kreślenia poziomu.
   Najważniejsze zmianami w strukturze egzaminu
 
Zredukowanie liczby arkuszy z dwóch do jednego; zmniejszenie czasu na rozwiązanie zadań z 190 do 150 minut.

Wypowiedź pisemna: dwa tematy do wyboru zamiast trzech. Tekst z uwzględnieniem  dwóch wymaganych elementów. Nowa forma artykuł publicystyczny i list formalny (wcześniej występował na maturze podstawowej). Nie ma opisu, opowiadania  i recenzji, ale tekst na maturze w 2015 roku może zawierać elementy każdego z nich.
Na nowym egzaminie z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym ilość arkuszy zostaje zredukowana z dwóch do jednego. Czas na wykonanie wszystkich zadań również się zmienia ze 190 minut na „starej maturze” na 150 minut na nowej. W zadaniu rozumienie ze słuchu oprócz jednego dłuższego tekstu i pytań do niego może pojawić się kilka krótkich tekstów z pytaniem odnoszącym się do każdego z nich. Udział procentowy zadań na rozumienie ze słuchu zmniejsza się o  6 % - 3 punkty. Typy zadań pozostają niezmienione.
W zadaniach na rozumienie tekstów pisanych udział procentowy ulega zwiększeniu o 8% - 4 punkty. Typy zadań pozostają bez zmian: wybór wielokrotny, na dobieranie i prawda/fałsz. Liczba tekstów waha się miedzy 3 a 4 o łącznej ilości słów w przedziale pomiędzy 1300 a 1600 słów. Teksty mogą być autentyczne lub częściowo adaptowane do potrzeb egzaminu maturalnego i najczęściej pochodzą z różnych serwisów internetowych. Na nowej maturze abiturient po ukończeniu zadania rozumienie ze słuchu ma około 125 minut na zrobienie pozostałych zadań.
W nowej maturze zadania na rozpoznawanie i stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych znajdują się w jednym arkuszu. Typy zadań są identyczne z tymi z lat ubiegłych i obejmują zadania otwarte: zadania z luką, słowotwórstwo, parafraza, tłumaczenie fragmentów zdań na język obcy, układanie fragmentów zdań z podanych elementów leksykalnych i zamknięte: wybór wielokrotny, na dobieranie. Wzrósł natomiast udział procentowy znajomości środków językowych o 8% - 4 punkty w całej punktacji egzaminu.
W przypadku wypowiedzi pisemnej liczba zadań do wykonania i wymagana długość tekstu nie ulega zmianie.                        Z poprzednich typów zadań pozostaje rozprawka, niemniej tekst argumentacyjny może zawierać elementy opisu, relacjonowania, sprawozdania, recenzji i/lub pogłębionej argumentacji. List formalny i artykuł publicystyczny to nowe formy sprawdzające umiejętność pisania tekstów na egzaminie na poziomie rozszerzonym. Abiturient ma dwa tematy do wyboru i każdy temat zawiera dwa elementy, które muszą zostać zawarte w wypowiedzi pisemnej. W latach ubiegłych do wyboru były trzy tematy i żaden z nich nie zawierał elementów do uwzględnienia. Udział procentowy wypowiedzi pisemnej w punktacji całego egzaminu zmniejszył się o 10% - 5 punktów i wynosi obecnie max. 13 punktów przyznawanych według kryteriów przedstawionych w tabeli.
Egzamin pisemny na poziomie rozszerzonym
English 4 Matura                                 2014 - 2018 © All rights reserved.   Wszystkie prawa zastrzeżone.       
Design by TM
Image courtesy of Ambro / Pong / Maggie Smith / adamr / graur codrin / photostock / stockimages /Marcus / Grand Cochrane / Stuart Miles / smokedsalmon / Markuso / digitalart  / farconville / dream designs / phanlop88 /artur84/ imagerymajestic / Nutdanai / KROMKRATHOG/  jannoon028 / Victor Habbick / arztsamui / James Baker / vichie81/ Vichaya Kiatying Angsyle /steelamohan / Arvind Balaraman / blackstock  /Jeroen van Oostrom/ Boykung/ Master isolated images/ Jomphong/ nongpimmy / David Castillo Dominici / Idea  go/ blackstock/ Salvatore Vuono / ddpavumba / xedos4 / arztsamui  / pandpstock001  / pal2iyawit  /  Serge Bertasius Photography / chanpipat / kongsky  / chanpipat  FreeDigitalPhotos.net
Positive SSL
Image courtesy of Pong / FreeDigitalPhotos.net
Źródło: CKE
120 + 70  MINUT
150  MINUT
2
1

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU

OKOŁO 25  MINUT (ARKUSZ II)
OKOŁO 25 MINUT
3 - 4
3 - 4
15 PUNKTÓW
12 PUNKTÓW
30 %
24 %
   ZADANIA ZAMKNIĘTE: 
PRAWDA/FAŁSZ
WYBÓR WIELOKROTNY
NA DOBIERANIE
   ZADANIA ZAMKNIĘTE: 
PRAWDA/FAŁSZ
WYBÓR WIELOKROTNY
NA DOBIERANIE
TEKSTY AUTENTYCZNE LUB W MINIMALNYM STOPNIU ADAPTOWANE; CZYTANE PRZEZ RODZIMYCH UŻYTKOWNIKÓW JĘZYKA ANGIELSKIEGO
TEKSTY AUTENTYCZNE LUB W MINIMALNYM STOPNIU ADAPTOWANE; CZYTANE PRZEZ RODZIMYCH UŻYTKOWNIKÓW JĘZYKA ANGIELSKIEGO

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH

OKOŁO 45 MINUT (ARKUSZ II)
OKOŁO 125 MINUT NA ZADANIA WYŁĄCZAJĄC ROZUMIENIE ZE SŁUCHU
3 - 4  (OK. 1300 -1600 SŁÓW)
3 - 4  (OK. 1300 -1600 SŁÓW)
9 PUNKTÓW
13 PUNKTÓW
18 %
26 %
   ZADANIA ZAMKNIĘTE: 
PRAWDA/FAŁSZ
WYBÓR WIELOKROTNY
NA DOBIERANIE
   ZADANIA ZAMKNIĘTE: 
PRAWDA/FAŁSZ
WYBÓR WIELOKROTNY
NA DOBIERANIE
TEKSTY AUTENTYCZNE LUB W MINIMALNYM STOPNIU ADAPTOWANE
TEKSTY AUTENTYCZNE LUB W MINIMALNYM STOPNIU ADAPTOWANE
ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH

OKOŁO 125 MINUT NA ZADANIA WYŁĄCZAJĄC ROZUMIENIE ZE SŁUCHU
2 - 3
12 PUNKTÓW
24 %


ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH


ZADANIA OTWARTE:
ZADANIA Z LUKĄ
SŁOWOTWÓRSTWO
PARAFRAZA
TŁUMACZENIE FRAGMENTÓW ZDAŃ
NA JĘZYK OBCY
UKŁADANIE FRAGMENTÓW ZDAŃ Z PODANYCH ELEMENTÓW LEKSYKALNYCH

ZADANIA ZAMKNIĘTE:
WYBÓR WIELOKROTNY
NA DOBIERANIE


PODZIELONY NA 2 ARKUSZE
ROZPOZNAWANIE: 1 - 3 (ARKUSZ II)
STOSOWANIE: 2 - 3 (ARKUSZ I)
8 PUNKTÓW
16 %


STOSOWANIE STRUKTUR LEKSYKALNO-GRAMATYCZNYCH (ARKUSZ I)

ZADANIA OTWARTE:
ZADANIA Z LUKĄ
SŁOWOTWÓRSTWO
PARAFRAZA
TŁUMACZENIE FRAGMENTÓW ZDAŃ
NA JĘZYK OBCY
UKŁADANIE FRAGMENTÓW ZDAŃ Z PODANYCH ELEMENTÓW LEKSYKALNYCH


ROZPOZNAWANIE STRUKTUR LEKSYKALNO-GRAMATYCZNYCH (ARKUSZ II)

ZADANIA ZAMKNIĘTE:
WYBÓR WIELOKROTNY
NA DOBIERANIEWYPOWIEDŹ PISEMNA

120 MINUT (ARKUSZ I)
OKOŁO 125 MINUT NA ZADANIA WYŁĄCZAJĄC ROZUMIENIE ZE SŁUCHU
1 (3 TEMATY DO WYBORU)
1 (2 TEMATY DO WYBORU)
18 PUNKTÓW
13 PUNKTÓW
36 %
26 %
ROZPRAWKA
RECENZJA
OPOWIADANIE
OPIS

TEKST ARGUMENTACYJNY (LIST FORMALNY, ROZPRAWKA, ARTYKUŁ PUBLICYSTYCZNY) Z ELEMENTAMI NP. OPISU, RELACJONOWANIA, SPRAWOZDANIA, RECENZJI, POGŁĘBIONEJ ARGUMENTACJI; KAŻDY TEMAT ZAWIERA DWA ELEMENTY, KTÓRE ZDAJĄCY MUSI OMÓWIĆ
200 - 250 SŁÓW
200 - 250 SŁÓW

TREŚĆ (0-5)
KOMPOZYCJA (0-4)
BOGACTWO JĘZYKOWE (0-5)
POPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA (0-4)

ZGODNOŚĆ Z POLECENIEM: (0-5)
SPÓJNOŚĆ I LOGIKA WYPOWIEDZI: (0-2)
ZAKRES ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH:  (0-3)
POPRAWNOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH: (0-3)