Darmowy Hosting
Szczegółowe kryteria oceny egzaminu pisemnego znajdziesz w informatorze Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Pobierz materiał w formacie PDF. Download a PDF file.Pobierz materiał w formacie PDF. Download a PDF file.
Pobierz plik
Pobierz program
W przypadku wypowiedzi pisemnej liczba zadań do wykonania została zredukowana z dwóch - krótki tekst użytkowy (5 pkt - bez limitu słów) i dłuższy tekst użytkowy(10 pkt - od 120 do 150 słów) do jednego o długości od 80 do 130 słów. Wiąże się to oczywiście ze zmniejszeniem ilości punktów za to zadanie do 10.  List formalny znalazł się w formach wypowiedzi obowiązujących na poziomie rozszerzonym. Nie uwzględniono ankiety, pocztówki, ogłoszenia czy zaproszenia w nowej maturze. List tradycyjny (prywatny), wiadomość, email jako formy wypowiedzi pozostały lecz mogą one przybrać nieco inną formę np.: wiadomość na blogu lub forum internetowym uwzgledniającą cztery elementy podane w zadaniu. Wypowiedź może zawierać opis, relacjonowanie, uzasadnianie opinii i argumentację.
Znajomość środków językowych jest formą, która nie występowała we wcześniejszych egzaminach pisemnych z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Udział procentowy dwóch lub trzech zadań  z zakresu znajomości środków językowych stanowi 20% całej punktacji na egzaminie pisemnym - 10 punktów. Typy zadań to wybór wielokrotny i zadania na dobieranie. Abiturient będzie musiał dobrać spośród kilku możliwych słowo, które prawidło uzupełnia luki w dwóch zdaniach lub wybrać słowo lub wyrażenie, które uzupełnia luki tworząc spójny logicznie i gramatycznie tekst. Należy pamiętać, że na wykonanie reszty zadań, tuż po wysłuchaniu nagrań, jest około 100 minut, więc czas należy właściwie rozdysponować nie koncentrując się na jednym zadaniu, które sprawia szczególne trudności.
W zadaniach na rozumienie tekstów pisanych udział procentowy ulega zmniejszeniu o 10% - 5 punktów. Typy zadań pozostają bez zmian: wybór wielokrotny, na dobieranie i prawda/fałsz. Mogą się pojawić nowe warianty tych zadań. Zamiast jednego dłuższego tekstu możemy spotkać kilka krótszych tekstów (2 lub 3) powiązanych ze sobą tematycznie i zadanie na wybór wielokrotny będzie dotyczyło każdego z nich osobno. Dobieranie właściwych nagłówków do fragmentów zdań lub uzupełnianie luk w tekście podanymi fragmentami zdań lub pojedynczym zdaniem to nowe typy zadań sprawdzające kompetencje abiturienta na nowej maturze pisemnej z języka angielskiego.
Czas trwania egzaminu i ilość arkuszu pozostaje taka sama jak w ubiegłych latach. W zadaniu rozumienie ze słuchu oprócz jednego dłuższego tekstu i pytań do niego może pojawić się kilka krótkich tekstów z pytaniem odnoszącym się do każdego z nich. Udział procentowy, ilość punktów oraz czas przeznaczony na zadania nie ulega zmianie.
  Najważniejsze zmianami w strukturze egzaminu
 
Wprowadzenie nowej formy sprawdzającej znajomość środków językowych (10 pkt. - 20 % całego egzaminu).

Zmniejszenie o 20% (10 pkt.) udziału procentowego zadań z rozumienia tekstu pisanego i wypowiedzi pisemnej.

Zredukowanie zadań w wypowiedzi pisemnej z dwóch do jednego i ograniczenie ilości wymaganych form. List formalny nie występuje. Wymagane formy to list tradycyjny, email, wiadomość na blogu lub forum internetowym z uwzględnieniem czterech podpunktów. Wypowiedź może zawierać elementy opisu, relacjonowania, uzasadniania opinii, w tym przedstawiania zalet i wad różnych rozwiązań i poglądów.
Nowa forma matury pisemnej z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym obowiązuje uczniów liceów ogólnokształcących przystępujących do w/w egzaminów w roku szkolnym 2014/2015 i uczniów techników od roku szkolnego 2015/2016.
Egzamin pisemny z języka angielskiego na poziomie podstawowym można wyłącznie zdawać jako przedmiot obowiązkowy i wybranie w/w przedmiotu jest równoznaczne z przystąpieniem do egzaminu ustnego z tego języka bez określania poziomu.
Egzamin pisemny na poziomie podstawowym
English 4 Matura                                 2014 - 2018 © All rights reserved.   Wszystkie prawa zastrzeżone.       
Design by TM
Image courtesy of Ambro / Pong / Maggie Smith / adamr / graur codrin / photostock / stockimages /Marcus / Grand Cochrane / Stuart Miles / smokedsalmon / Markuso / digitalart  / farconville / dream designs / phanlop88 /artur84/ imagerymajestic / Nutdanai / KROMKRATHOG/  jannoon028 / Victor Habbick / arztsamui / James Baker / vichie81/ Vichaya Kiatying Angsyle /steelamohan / Arvind Balaraman / blackstock  /Jeroen van Oostrom/ Boykung/ Master isolated images/ Jomphong/ nongpimmy / David Castillo Dominici / Idea  go/ blackstock/ Salvatore Vuono / ddpavumba / xedos4 / arztsamui  / pandpstock001  / pal2iyawit  /  Serge Bertasius Photography / chanpipat / kongsky  / chanpipat  FreeDigitalPhotos.net
Positive SSL
Image courtesy of Pong / FreeDigitalPhotos.net
Źródło: CKE
120  MINUT
120  MINUT
1
1

ROZUMIENIE ZE SŁUCHU

OKOŁO 20  MINUT
OKOŁO 20  MINUT
3 - 4
3 - 4
15 PUNKTÓW
15 PUNKTÓW
30 %
30 %
   ZADANIA ZAMKNIĘTE: 
PRAWDA/FAŁSZ
WYBÓR WIELOKROTNY
NA DOBIERANIE
   ZADANIA ZAMKNIĘTE: 
PRAWDA/FAŁSZ
WYBÓR WIELOKROTNY
NA DOBIERANIE
TEKSTY AUTENTYCZNE LUB ADAPTOWANE; CZYTANE PRZEZ RODZIMYCH UŻYTKOWNIKÓW JĘZYKA ANGIELSKIEGO
TEKSTY AUTENTYCZNE LUB ADAPTOWANE; CZYTANE PRZEZ RODZIMYCH UŻYTKOWNIKÓW JĘZYKA ANGIELSKIEGO
JEDEN DŁUGI TEKST I PYTANIA DO NIEGO
JEDEN DŁUGI TEKST I PYTANIA DO NIEGO

KILKA KRÓTKICH TEKSTÓW I PYTANIE DO KAŻDEGO Z NICH

ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH

OKOŁO 100 MINUT NA ZADANIA WYŁĄCZAJĄC ROZUMIENIE ZE SŁUCHU
OKOŁO 100 MINUT NA ZADANIA WYŁĄCZAJĄC ROZUMIENIE ZE SŁUCHU
3 - 4 (900-1200 SŁÓW)
3 - 4 (900-1200 SŁÓW)
20 PUNKTÓW
15 PUNKTÓW
40 %
30 %
   ZADANIA ZAMKNIĘTE: 
PRAWDA/FAŁSZ
WYBÓR WIELOKROTNY
NA DOBIERANIE
   ZADANIA ZAMKNIĘTE: 
PRAWDA/FAŁSZ
WYBÓR WIELOKROTNY
NA DOBIERANIE
TEKSTY AUTENTYCZNE LUB ADAPTOWANE
TEKSTY AUTENTYCZNE LUB ADAPTOWANE
JEDEN DŁUGI TEKST I PYTANIA DO NIEGO
JEDEN DŁUGI TEKST I PYTANIA DO NIEGO

2-3 KRÓTKIE TEKSTY POŁĄCZONE ZE SOBĄ TEMATYCZNIE I PYTANIE DO KAŻDEGO Z NICH
   ZADANIA ZAMKNIĘTE: 
PRAWDA/FAŁSZ
WYBÓR WIELOKROTNY
DOBIERANIE
DOBIERANIE WŁAŚCIWYCH NAGŁÓWKÓW DO FRAGMENTÓW ZDAŃ

UZUPEŁNIANIE LUK W TEKŚCIE PODANYMI FRAGMENTAMI ZDAŃ LUB POJEDYŃCZYM ZDANIEM
ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH

FORMA NIE WYSTĘPOWAŁA
OKOŁO 100 MINUT NA ZADANIA WYŁĄCZAJĄC ROZUMIENIE ZE SŁUCHU
2 - 3
MAX. 10 PUNKTÓW
20 %
   ZADANIA ZAMKNIĘTE: 
WYBÓR WIELOKROTNY
DOBIERANIE
WYBÓR SŁOWA, KTÓRE PRAWIDŁOWO UZUPEŁNIA LUKI W OBYDWU ZDANIACH

     WYBÓR SŁOWA LUB WYRAŻENIA, KTÓRE UZUPEŁNIA LUKI TWORZĄC SPÓJNY LOGICZNIE I GRAMATYCZNIE TEKST
WYPOWIEDŹ PISEMNA

OKOŁO 100 MINUT NA ZADANIA WYŁĄCZAJĄC ROZUMIENIE ZE SŁUCHU
OKOŁO 100 MINUT NA ZADANIA WYŁĄCZAJĄC ROZUMIENIE ZE SŁUCHU
2
1
15 PUNKTÓW
10 PUNKTÓW
30 %
20 %
KRÓTKI TEKST UŻYTKOWY:
ANKIETA, POCZTÓWKA, WIADOMOŚĆ, OGŁOSZENIE, NOTATKA, ZAPROSZENIE, E-MAIL

DŁUŻSZY TEKST UŻYTKOWY:
LIST PRYWATNY,
PROSTY LIST FORMALNY
LIST TRADYCYJNY, E-MAIL, WIADOMOŚĆ UMIESZCZANA NA BLOGU LUB FORUM INTERNETOWYM
Z
UWZGLĘDNIENIEM CZTERYCH PODANYCH ELEMENTÓW.
KRÓTKI TEKST UŻYTKOWY:
BEZ LIMITU SŁÓW

DŁUŻSZY TEKST UŻYTKOWY: 
120 - 150 SŁÓW
80 -130 SŁÓW
KRÓTKI TEKST UŻYTKOWY:
TREŚĆ (0-4 PKT)
POPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA (0-1 PKT)

DŁUŻSZY TEKST UŻYTKOWY:
TREŚĆ (0-4 PKT)
FORMA (0-2 PKT)
BOGACTWO JĘZYKOWE (0-2 PKT)
POPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA (0-2 PKT)

TREŚĆ (0-4 PKT)
SPÓJNOŚĆ I LOGIKA WYPOWIEDZI (0-2 PKT)
ZAKRES ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH (0-2 PKT)
POPRAWNOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH
(0-2 PKT)