LIST DO NAUCZYCIELA

Uczestniczyłeś w kursie językowym prowadzonym przez nauczyciela z Anglii - native speakera. Napisz list do niego/niej, w którym:

• podziękujesz za trud włożony w nauczanie i poinformujesz o zdanym egzaminie,
• oświadczysz, że chcesz studiować filologię angielską i wyjaśnisz powód takiego wyboru,
• zapytasz o wakacyjne kursy językowe w Londynie i wyrazisz chęć wyjazdu,
• poprosisz o pomoc w znalezieniu zakwaterowania i  zapytasz o koszt miesięcznego pobytu.


Pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej formy listu. Nie umieszczaj żadnych adresów. Podpisz się jako XYZ. Długość listu powinna wynosić od 120 do 150 słów. Oceniana jest umiejętność przekazania wszystkich informacji (4 punkty), forma (2 punkty), poprawność językow (2 punkty) oraz bogactwo językowe (2 punkty).

Uwaga: jeśli praca będzie zawierać więcej niż 200 słów, otrzymasz za jej formę 0 punktów.

Użyteczne zwroty


ROZPOCZYNANIE WYPOWIEDZI


Dear Mr./Mrs. Hope -  Drogi Panie/Pani Hope
Dear Teacher
- Drogi nauczycielu


ROZWINIĘCIE WYPOWIEDZI

I'm writing to tell you about ... - Piszę, żeby Ci powiedzieć o ...
I'm writing to thank you for you patience and effort put into teaching us English. - Piszę, aby podziękować Panu/Pani za ciepliwość i trud włożony w nauczanie nas języka angielskiego.
I'm satisfied/dissatisfied with my results. - Jestem zadowolony/niezadowolony z  moich wyników.
If it hadn't been for you, I might have encountered difficulties. - Gdy nie Pan/Pani mógłbym napotkać trudności.
I'm writing in rely to your letter asking information on ... - Piszę w odpowiedzi na Pana/Pani list proszący o informacje na temat ...
In addition, could you tell me ... - W dodatku, czy mógłby Pan/Pani powiedzieć mi  ...
I would also like to know  if/where/when/why/how ... - Chciałbym/chciałabym także wiedzieć czy/gdzie/kiedy/dlaczego/jak
I'm really pleased to tell you that ... - Z wielką przyjemnością chciałbym oznajmić, że ...
I'm really sorry to hear that ...
- Naprawdę przykro mi słyszeć, że ...
I apologize for ... - Przepraszam za  ....
It wasn't intentional . - To nie było zamierzone.
I'd like to thank you for your letter. - Chciałbym Panu/Pani poziękować za list.
I haven't heard from you for a long time. - Nie miałem od Ciebie wiadomości przez długi czas.
Sorry I haven't written for such a long time, but ...
- Przepraszam, że nie pisałem tak długo, ale ...
I'm truly sorry I haven't replied earlier, but ... - Naprawdę mi przykro, że nie odpowiedziałem wcześniej, ale ...
I've been extremely busy recently.  -
Ostatnio byłem bardzo zajęty.
I've been busy preparing for exams/an English contest/a school competition. - Przygotowuje się do ezaminów/olimpiady z języka angielskiego/zawodów szkolnych.
I've always dreamt about taking part in a school play. -  Zawsze marzyłem/marzyłąm o wzięciu udziału w przedstawieniu szkolnym.
Finally, my dreams have come true. - W końcu moje marzenia się spełniły.
I've managed to pass my GCSE exams in English. - Udało mi się zdać maturę z języka angielskiego.
I was successful in written and spoken exams. - Udąło mi się zdać egzamin pisemny i ustny.
I'm going to organize an art exhibition/photo contest. - Zamierzam zorganizować wystawę/konkurs fotograficzny.
I've planned to
I'm willing to be a part of the team.  - Jestem chętny/chętna stać się częścią zespołu.
I'd really like your advice on/about .... -  Chciałbym się Pana Pani poradzić na temat  ...
I wondered if you could possibly do me a favour. - Zastanawiałem się czy Pan/Pani może wyświadczyć mi przysługę.
I would also appreciate if you could ... - Byłbym/byłabym wdzięczna jeśli Pan/Pani mogłaby ...
I hope it won't be too much trouble. - Mam nadzieję, że nie sprawi to zbyt dużo kłopotu.
My aim/goal is to .... - Moim celem jest ....
The reason for doing that is ... - Powodem dla, którego to robie jest ...
Unfortunately, I won't be able to come to your presentation. - Niestety nie będę w stanie przyjść na Pani/Pan prezentację.
I hope you'll accept my sincere apologies. - Mam nadzieję,że Pan/Pani zaakceptuje moje szczere przeprosiny.ZAKOŃCZENIE

Best regards. - Z najlepszymi pozdrowieniami.
All the best/Best wishes -  Z najlepszymi życzeniami.

List do nauczyciela  (Letter to the teacher)


List do nauczyciela/nauczycielki jest trudny do sklasyfikowania biorąc pod uwagę kryteria formalności. Wszystko zależy od stosunków między osobą piszącą, a nauczycielem / nauczycielką. Niemniej należy unikać zwrotów i wyrażeń potocznych. Język użyty w liście powinien okazywać szacunek adresatowi.
W stylu półoficjalnym możliwe jest stosowanie form skróconych czasowników posiłkowych.

Darmowy Hosting
English 4 Matura                                 2014 - 2018 © All rights reserved.   Wszystkie prawa zastrzeżone.       
Design by TM
Image courtesy of Ambro / Pong / Maggie Smith / adamr / graur codrin / photostock / stockimages /Marcus / Grand Cochrane / Stuart Miles / smokedsalmon / Markuso / digitalart  / farconville / dream designs / phanlop88 /artur84/ imagerymajestic / Nutdanai / KROMKRATHOG/  jannoon028 / Victor Habbick / arztsamui / James Baker / vichie81/ Vichaya Kiatying Angsyle /steelamohan / Arvind Balaraman / blackstock  /Jeroen van Oostrom/ Boykung/ Master isolated images/ Jomphong/ nongpimmy / David Castillo Dominici / Idea  go/ blackstock/ Salvatore Vuono / ddpavumba / xedos4 / arztsamui  / pandpstock001  / pal2iyawit  /  Serge Bertasius Photography / chanpipat / kongsky  / chanpipat  FreeDigitalPhotos.net
Positive SSL