Zobacz również  - See also
The Present Simple Tense
Czas Teraźniejszy Prosty
Podmiot
Subject
Czasownik posiłkowy Auxiliary verb not Czasownik główny  + ing Main verb  + ing Reszta zdania
Rest of sentence
I am not writing a letter.
He/She/It is not sitting in an armchair.
We/You/They are not lying on the beach.
Zdanie przeczące tworzymy dodając do czasownika posiłkowego to be partykułę przeczącą not. W języku pisanym formalnych używa się pełnych form natomiast w języku mówionym najczęściej form skróconych.

A negative sentence is formed by adding a negative participle not to an auxiliary verb/operator to be. In formal writing full forms are used, however in spoken language contractions are widely spread.
Zaimek pytający
Interrogative pronoun
Czasownik posiłkowy Auxiliary verb Podmiot
Subject
Czasownik główny  + ing Main verb  + ing
What am I writing?
Where is he/she/it sitting?
Why are you/we/they lying?
Pytania szczegółowe tworzymy identycznie jak pytania ogólne, ale rozpoczynają się one od zaimków pytających  (interrogative pronouns) takich jak: who, whom, what, whose, which, where, when, how, why itp.

whom
- (formal) komu, któremu, kogo, którego, who - kto, who ... for - dla kogo,  who ... with - z kim,
Who … at -
na kogo, what - co, jaki, jaka, jakie, what colour - jakiego koloru, what size - jakiego rozmiaru,
what quality -
jakiej jakości, (at) what time - o której godzinie,  whose - czyj, czyja, kogo, which - który, która, które, where - gdzie, where ... from - skąd, when - kiedy, why -dlaczego, czemu, how - jak, how long - jak długo/gługi/długa, how far -jak daleko, how often/frequently - jak często, how  much - ile (rzeczowniki niepoliczalne), how many - ile (rzeczowniki policzalne), how many times - ile razy, how come - (informal) jak to możliwe, jak to się stało, how/what about + gerund - (propozycja) - a może itp.


Wh-questions and how are formed in a similar way as general questions , but they begin with interrogative pronouns such as: who, whom, what, whose, which, where, when, how, why etc.
Czasownik posiłkowy Auxiliary verb Podmiot
Subject
Czasownik główny  + ing Main verb  + ing Reszta zdania
Rest of sentence
Am I writing a letter?
Is he/she/it sitting in a armchair?
Are you/we/they lying on the beach?
Pytania ogólne w języku angielskim tworzymy przez inwersję - zamianę kolejności podmiotu i czasownika posiłkowego. Czasownik posiłkowy umieszczamy przed podmiotem i w ten sposób otrzymujemy pytanie rozpoczynające się od słowa czy.

General questions in English are formed by the inversion of a subject and an auxiliary verb. The auxiliary verb is placed before the subject.  
Podmiot
Subject
Czasownik posiłkowy Auxiliary verb Czasownik główny  + ing Main verb  + ing Reszta zdania
Rest of sentence
I am writing a letter.
He/She/It is sitting in an armchair.
We/You/They are lying on the beach.
Zadania twierdzące w czasie Present Continuous znanym również pod nazwą Present Progressive zdania tworzone są w sposób przedstawiony poniżej. Czasownikiem posiłkowym w tym czasie jest czasownik - to be - am, is, are , który musi być użyty we właściwej formie dla każdej osoby. Czasownik główny otrzymuje końcówkę -ing tworząc w ten sposób present participle - imiesłów czynny.

Affirmative sentences in the present continuous tense, also known as the present progressive tense, are formed in a way presented below. The auxiliary verb - to be - am, is, are must be used in an appropriate form for each person and the suffix -ing is added to the main verb (base) making the present participle.   
English 4 Matura                                 2014 - 2018 © All rights reserved.   Wszystkie prawa zastrzeżone.       
Design by TM
Image courtesy of Ambro / Pong / Maggie Smith / adamr / graur codrin / photostock / stockimages /Marcus / Grand Cochrane / Stuart Miles / smokedsalmon / Markuso / digitalart  / farconville / dream designs / phanlop88 /artur84/ imagerymajestic / Nutdanai / KROMKRATHOG/  jannoon028 / Victor Habbick / arztsamui / James Baker / vichie81/ Vichaya Kiatying Angsyle /steelamohan / Arvind Balaraman / blackstock  /Jeroen van Oostrom/ Boykung/ Master isolated images/ Jomphong/ nongpimmy / David Castillo Dominici / Idea  go/ blackstock/ Salvatore Vuono / ddpavumba / xedos4 / arztsamui  / pandpstock001  / pal2iyawit  /  Serge Bertasius Photography / chanpipat / kongsky  / chanpipat  FreeDigitalPhotos.net
Positive SSL
Lista form skróconych czasownika to be - A list of contracted forms of the verb to be
Dodawanie końcówki -s do czasownika - adding a suffix -s to a base