Darmowy Hosting
Zapoznaj się poniżej ze schematem rozprawki za i przeciw

Rozprawka typu za i przeciw  (For and against /Argumentative essay)

jest oficjalną formą wypowiedzi pisemnej spotykaną wyłącznie na  egzaminie maturalnym z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Celem jej pisania jest zaprezentowanie zrównoważonej oceny danej sytuacji, zjawiska, stanu, przedmiotu itp. Należy pamiętać, że w rozprawce za i przeciw we wstępie przedstawiamy ogólnie temat pracy nie uwzględniając własnej opinii. Natomiast w rozwinięciu w osobnych paragrafach ukazujemy zalety i wady danego zjawiska wraz z uzasadnieniami i przykładami. Zakończenie może zawierać subiektywną opinię autora co do poruszanej kwestii lub zrównoważony osąd. Zobacz jak wygląda przykładowa rozprawka
English 4 Matura                                 2014 - 2018 © All rights reserved.   Wszystkie prawa zastrzeżone.       
Design by TM
Image courtesy of Ambro / Pong / Maggie Smith / adamr / graur codrin / photostock / stockimages /Marcus / Grand Cochrane / Stuart Miles / smokedsalmon / Markuso / digitalart  / farconville / dream designs / phanlop88 /artur84/ imagerymajestic / Nutdanai / KROMKRATHOG/  jannoon028 / Victor Habbick / arztsamui / James Baker / vichie81/ Vichaya Kiatying Angsyle /steelamohan / Arvind Balaraman / blackstock  /Jeroen van Oostrom/ Boykung/ Master isolated images/ Jomphong/ nongpimmy / David Castillo Dominici / Idea  go/ blackstock/ Salvatore Vuono / ddpavumba / xedos4 / arztsamui  / pandpstock001  / pal2iyawit  /  Serge Bertasius Photography / chanpipat / kongsky  / chanpipat  FreeDigitalPhotos.net
Positive SSL
PAMIĘTAJ!

1.  We wstępie i rozwinięciu
nie używaj słów i zwrotów prezentujących Twoją opinię.
     (I believe, I think, I strongly support the idea that … , I am of the opinion itp.).
     Mogą być one użyte wyłącznie w ostatnim paragrafie.     
    
2.  Rozprawka jest formą oficjalną, więc używaj zwrotów formalnych (form bezosobowych), pełnych form czasowników    
     posiłkowych oraz strony biernej, np.: It is argued that … /It is a common belief that …
     Nie stosuj zwrotów potocznych, form skróconych I've , I'm itp. oraz „mocnych zwrotów” tj. I am sure, I know itp.

3.  Przed zabraniem się do pisania sporządź listę argumentów i wybierz te, które Twoim zdaniem najlepiej pasują do  
     tematu pracy. Postaraj się uhierarchizować argumnety pod względem ich przydatności w wypowiedzi pisemnej.
     Jest ogólnie przyjętą praktyką, że argumenty "za" powinny równać się liczbą argumentom "przeciw".

      Istnieją różne sposoby prezentacji argumentów:

     • najpierw argumenty "za", później "przeciw,
     • argumenty, które popierasz umieść za argumentami przeciwnymi, jeśli chcesz wyrazić swoją opinię w podsumowaniu.
    

4.  Unikaj używania pospolitych wyrazów. Zastępuj przymiotniki tj. nice, big, small, good, bad bardziej wyszukanymi np.:
       
   nice możemy zastąpić synonimami: outstanding, beautiful, gorgeous, lovely, breath-taking, eye-catching itp.
   big możemy zastąpić  synonimami:  huge, large, enormous, vast, gigantic, specious, tremendous itp.
   small możemy zastąpić synonimami: petite, miniature, minute, diminutive, pocket-sized, undersize itp.
   good możemy zastąpić synonimami: excellent, exceptional, marvelous, superb, superior, great, first-class itp.
   bad możemy zastąpić synonimami: awful, terrible, horrible, unacceptable, unsatisfactory, atrocious, dreadful  itp.

                 Przed użyciem sprawdź dokładne znacznie każdego wyrazu i jego użycie w słowniku.

5.
  Stosuj inwersję zwłaszcza w okresach warunkowych:

     Should I have an opportunity to be enrolled, I will have a go at it.  
(Type 1 - pierwszy okres warunkowy)
   
     Were this true, I would help her.  
(Type 2 - drugi okres warunkowy)

     Had I been told earlier, I would have reacted differently.  
(Type 3 - trzeci okres warunkowy)

     Rarely does she speak her native language.

     Little did he know that he was going to be dismissed.

     Not only can you play the violin brilliantly, but you also sing well.

     Never have I had such a terrifying experience.

     Under no circumstances can you leave the house.

     On no account will she tell you the lie.

     Such a talented footballer was he that he was nominated to the title
Best European Footballer of the Year.


6.  
Używaj formalnych wyrazów wprowadzających i łączących  zdania tj.

      Furthermore/Moreover/Nonetheless/Nevertheless/However/Thus/Therefore/Since/For/As
itp.


7.    Zdania powinny być rozbudowane, twierdzenia uzasadnione i poparte przykładami.

       It often
results in loss of privacy since wherever celebrities go, they are chased by nosy paparazzi or curious fans
       who deliberately may spoil a day.

       Celebrities such as Madonna or Puff Daddy can afford a great deal of things including luxurious cars, fashionable
       clothes and stylish houses .

                                         WYPOWIEDŹ MUSI BYĆ ZGODNA Z TEMATEM PRACY.