Darmowy Hosting
ROZPRAWKA ZA I PRZECIW

Życie gwiazdy nie zawsze usłane jest różami. Napisz rozprawkę opisującą zalety i wady bycia
osobą publiczną.


Uwaga: jeśli praca będzie zawierać więcej niż 300 słów, otrzymasz za jej kompozycję 0 punktów.WSTĘP DO ROZPRAWKI

Have you ever considered being your own boss? - Bezpośrednie odniesienie się do czytelnika.
Czy kiedykolwiek myślałeś, aby zostać własnym szefem?

Have you ever wondered what the world would be like without computers?
Pytanie retoryczne: Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się jaki byłby świat bez komputerów?

As Aristotle has it, "Without friends no one would choose to live, though he had all other goods".

Cytat: Jak mówi Arystoteles "Nie da się żyć bez przyjaciół, nawet jeśli ma się wszystko inne". 

Neil Amstrong once said: “One small step for a man, but giant leap for mankind”.
Cytat: Neil Amstrong kiedyś powiedział: „Mały krok dla człowieka, ale wielki skok dla ludzkości” 

Some scientists believe that there will be no diseases that can be cured in the future.
-
Odniesienie do niezwykłej sytuacji/stwierdzenia.
Niektórzy naukowcy twierdzą, że nie będzie chorób, których nie da się uleczyć w przyszłości.


WYMIENIANIE ARGUMENTÓW

To begin with/To start with/In the first place/Firstly/At first/First of all.
Na początek/Po pierwsze/Przede wszystkim.

Moreover/furthermore/What is more/In addition to this/Besides/Apart from this.
Ponadto/Co więcej/W dodatku/Oprócz tego.

Secondly/Thirdly/Finally/Last but not least
Po drugie/Po trzecie/Na koniec/Wreszcie


PREZENTACJA ARGUMENTÓW "ZA" i"PRZECIW"

The major/main/important advantage in favour of .... is ....
  
Znaczącą/główną/ważną zaletą przemawiającą za ... jest ....

One of the most significant drawbacks/disadvantages of .... is  ...
Jedną z najbardziej znaczących wad ... jest ...

One point of view in favour of/against ... is ...
Jednym z punktów widzenia popierającym/odrzucającym ... jest ...

A negative/positive aspect of ... is ...
Negatywnym/pozytywnym aspektem ... jest ...

Another/A further/Additional benefit/drawback of ...
Kolejną/Następną/Dodatkową zaletą/wadą ...

Another very convincing argument/point in favour of/against ... is ...
Kolejnym bardzo przekonującym argumentem za/przeciw ... jest ...

A further common criticism of ... is ....
Kolejna ogólnie przyjętą krytyką .... jest ...

Opponents of ... argue/claim that ...
Przeciwnicy ... spierają się/twierdzą, że ...

Some/Many people are convinced that ...
Niektórzy/Wiele osób jest przekonanych, że ....

Scientists/Critics/Experts support/oppose the view that ...
Naukowcy/Krytycy/Eksperci popierają/sprzeciwiają się poglądowi, że ...

It is widely argued/maintained that ...
Jest kwestią sporną/często utrzymuje się, że ...

Most people advocate the view that ...
Większość ludzi publicznie popiera pogląd, że...PODAWANIE PRZYKŁADÓW/PRZYCZYN I SKUTKÓW

For example/instance - Na przykład
Such as/Including - Takich jak/Wliczając
In particular/Namely/Especially - W szczególności/Mianowicie/Zwłaszcza
Thus/Therefore/For this reason/As a result ...
W ten sposób/Przez to/Z tego powodu/W wyniku tego ...
Because/Since/For - Ponieważ (najmniej formalnym zwrotem jest because)

WPROWADZANIE KONTRASTU

On the other hand ... - Z drugiej strony ...
Contrary to the arguments stated above ... / In contast ...
W przeciwieństwie do argumentów podanych powyżej ...
In spite of/despite the fact that ... - Pomino/Pomino faktu, że ...
Although/Even though/Regardless of the fact that/Whereas ....
Chociaż/Nawet jeśli/Bez względu na fakt, że/Podczas, gdy ... 
Nevertheless/Nonetheless/However/Still/Yet
Niemniej jednak/Pomimo/Jednakże/Mimo to/Lecz

INNE PRZYDATNE ZWROTY

In fact/Actually/In effect
- Faktycznie/Rzeczywiście/ W praktyce
In general/Generally/As a rule/By and large/In most cases
Ogólnie/Z reguły/Ogólnie rzecz biorąc/W większości przypadków
Clearly/Obviously/Indeed/Needless to say
Jasno/Oczywiście/Rzeczywiście/Nie trzeba nadmieniać, gdyż jest to oczywiste


PODSUMOWANIE WYPOWIEDZI

To conclude/To sum up/In conclusion/All in all/On the whole/Taking everything into consideration
/all thing considered -
Kończąc/Podsumowując/ Wyciągając wnioski/W sumie/Ogólnie rzecz biorąc
/Biorąc wszystko pod uwagę/Wziąwszy wszystko pod uwagę


WYRAŻENIE OPINII

I am of the opinion that .../It is my belief that .../I am convinced that .../ I am inclined to believe that ...
Jestem zdania, że .../Wierzę, że ../Jestem przekonany, że .../Jestem skłonny uwierzyć, że ...


ZAKOŃCZENIE PYTANIEM DO CZYTELNIKA

To conclude, George Moore once said  "A man travels the world in search what he needs and returns home to find it". Do we really have to travel abroad to find what we are looking for?

ZRÓWNOWAŻONY OSĄD (OTWARTY)

All things considered, there are both advantages and drawbacks of keepeing a strict diet and it is up to each and every of us whether we want undergo it or not.


Rozprawka typu za i przeciw  (For and against /Argumentative essay)

jest oficjalną formą wypowiedzi pisemnej spotykaną wyłącznie na  egzaminie maturalnym z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Celem jej pisania jest zaprezentowanie zrównoważonej oceny danej sytuacji, zjawiska, stanu, przedmiotu itp. Należy pamiętać, że w rozprawce za i przeciw we wstępie przedstawiamy ogólnie temat pracy nie uwzględniając własnej opinii. Natomiast w rozwinięciu w osobnych paragrafach ukazujemy zalety i wady danego zjawiska wraz z uzasadnieniami i przykładami. Zakończenie może zawierać subiektywną opinię autora co do poruszanej kwestii lub zrównoważony osąd.
English 4 Matura                                 2014 - 2018 © All rights reserved.   Wszystkie prawa zastrzeżone.       
Design by TM
Image courtesy of Ambro / Pong / Maggie Smith / adamr / graur codrin / photostock / stockimages /Marcus / Grand Cochrane / Stuart Miles / smokedsalmon / Markuso / digitalart  / farconville / dream designs / phanlop88 /artur84/ imagerymajestic / Nutdanai / KROMKRATHOG/  jannoon028 / Victor Habbick / arztsamui / James Baker / vichie81/ Vichaya Kiatying Angsyle /steelamohan / Arvind Balaraman / blackstock  /Jeroen van Oostrom/ Boykung/ Master isolated images/ Jomphong/ nongpimmy / David Castillo Dominici / Idea  go/ blackstock/ Salvatore Vuono / ddpavumba / xedos4 / arztsamui  / pandpstock001  / pal2iyawit  /  Serge Bertasius Photography / chanpipat / kongsky  / chanpipat  FreeDigitalPhotos.net
Positive SSL